Stadgar

STADGAR

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Senioruniversitetet Västerås (SUV). Föreningen är knuten till Folkuniversitetet.
§ 2 Ändamål
Föreningen skall bedriva studiecirklar, föreläsningar och studieresor samt i övrigt inspirera till stimulerande aktiviteter. Föreningen är ideell och skall vara politiskt, fackligt och religiöst obunden.
§ 3 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som uppbär pension av något slag samt för maka/make eller sambo till sådan medlem.
Medlem skall betala årsavgift. Medlem som trots påminnelse ej betalar årsavgift utesluts.
Medlem som gjort sig förtjänt härav kan på styrelsens förslag av årsmöte utses till hedersledamot och befrias från årsavgift.
§ 4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 5 Möten
Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid årsmöte och föreningsmöten. Årsmöte skall hållas före utgången av mars månad. Föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller om minst 5 % av medlemmarna så begär.
Med föreningsmöte avses möte för frågor som anses vara av sådan vikt att en större krets än styrelsen skall vara beslutande.
Kallelse till årsmöte och föreningsmöte skall sändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet och skall ange de frågor som skall behandlas. Utsändandet skall ske per post eller med ändamålsenlig digital teknik.
Medlem som önskar få fråga behandlad på årsmöte skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två veckor före mötet.
Årsmöte och föreningsmöte skall protokollföras. Protokollen skall överlämnas till föreningens revisorer och valberedning och hållas tillgängliga för medlemmarna.
§ 6 Rösträtt
Vid årsmöte och föreningsmöten har varje närvarande medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom i ärenden enligt § 13. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Omröstning skall ske öppet.
§ 7 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av fem eller sju ledamöter, varav en är ordförande, samt två suppleanter.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för två år. Varje år väljer årsmötet hälften av övriga ledamöter för två år. Suppleant väljs för ett år. Vid behov görs fyllnadsval för återstående mandatperiod.
Omval av styrelseledamot för ordinarie period får ske högst två gånger i följd.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Suppleant har rösträtt när han/hon ersätter ordinarie ledamot.
Styrelsemöten skall protokollföras. Protokoll skall överlämnas till föreningens revisorer och valberedning.
Före februari månads utgång skall styrelsen upprätta årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall överlämnas till föreningens revisorer senast fyra veckor före årsmötet.
§ 8 Föreningens verksamhet
Styrelsen skall organisera föreningens verksamhet.
Verksamheten utövas genom cirkelutskott, föreläsningsutskott, reseutskott, datautskott samt kansli. Styrelsen har rätt att ändra denna organisation utan årsmötes eller föreningsmötes hörande.
Ordföranden i utskotten och kanslichefen skall adjungeras till styrelsens sammanträden.
§ 9 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utsett därtill. Föreningens bank- och plusgirokonton tecknas av ordföranden eller av den eller dem som styrelsen utsett därtill.
§ 10 Revision
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer och en suppleant. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet lämna en berättelse över sin granskning.
§ 11 Valberedning
Vid varje årsmöte väljs för ett år en valberedning bestående av tre personer, varav en skall vara sammankallande.
§ 12 Årsmötet
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett.
Följande ärenden skall förekomma på årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av en justeringsman att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning för mötet
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år efter presentation av budget.
13. Val av styrelseordförande (i förekommande fall)
14. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen framlagda ärenden
18. Frågor skriftligen väckta av medlemmar
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
§ 13 Stadgeändring och upplösning av föreningen
För ändring av föreningens stadgar och för upplösning av föreningen krävs beslut enligt likalydande förslag vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
Inför upplösning av föreningen skall styrelsen ge förslag till mötet om hur föreningens tillgångar skall disponeras.
För beslut enligt denna paragraf krävs att det stöds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
____________________________________________________________

Dessa stadgar är uppdaterade på årsmötet 2017-03-16